Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195 , 50-303 Wrocław


Cele pracy dydaktyczno - wychowawczej

CELE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

1. Upowszechnianie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkole.

3. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych przez uczniów.

4. Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój.