Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195 , 50-303 Wrocław


Główne kierunki pracy szkoły

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

 

1. Podniesienie jakości edukacji matematycznej i przyrodniczej poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną, w tym z wykorzystaniem technologii IT, zapewniającej każdemu dziecku / uczniowi zarówno zdolnemu jak i z niepełnosprawnościami czy deficytami rozwój i odnoszenie sukcesów na miarę możliwości i potrzeb.

2. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych

3. Wypracowanie i wdrożenie systemu Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu zunifikowania zasad i organizacji świadczenia pomocy psychologicznej, jednoznacznego wskazania zadań i obowiązków wychowawcy, nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole.

4.