Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195 , 50-303 Wrocław


Główne kierunki pracy szkoły

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

 

1. Podniesienie jakości edukacji matematycznej i przyrodniczej poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną, w tym z wykorzystaniem technologii IT, zapewniającej każdemu dziecku/uczniowi zarówno zdolnemu jak i z różnymi niepełnosprawnościami czy deficytami rozwój i odnoszenie sukcesów na miarę możliwości i potrzeb.

2. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych

3. Wypracowanie i wdrożenie systemu Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu zunifikowania zasad i organizacji świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jednoznacznego wskazania zadań i obowiązków wychowawcy, nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole.

4. Opracowanie jednego programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń cyberbullingiem, przemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz w oparciu o wyniki diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka ich wystąpienia, w tym opracowanie „Strategii szkolnej w zakresie działań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w celu zapewniania bezpieczeństwa uczniom”.

5. Systematyczne włączanie rodziców w organizację pracy szkoły oraz proces edukacyjny własnych dzieci. Aktywizowanie działalności Rady Rodziców.
 
6. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom, w tym:
 
a) opracowanie „Strategii szkolnej w zakresie działań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w celu zapewniania bezpieczeństwa uczniom”.
b) kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów,
c) zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole, w szczególności przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie realnym, jak i w Internecie,
d) przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów.